Personuppgifter och Sekretess
Det åligger Dig att inhämta samtycke från SFS att utge sådan personinformation om Dig som är nödvändig för att SFS ska kunna erhålla access till tjänsten. SFS värnar om Din personliga integritet. SFS prioriterar alltid skyddet av all information som anförtros oss och följer de regler som finns i personuppgiftslagen. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Du har möjlighet att ta del av, granska och ändra lämnade personuppgifter, vilket sker efter inloggning på Bisnodes webbplats där samtliga av Dina uppgivna personuppgifter sparas. Du är införstådd med att SFS behandlar personuppgifter om Dig för att kunna tillhanda hålla tjänsten och administrera detta avtal samt för den verksamhet som Du har samtyckt till. Du är införstådd med och samtycker till att SFS och bolag som ingår i samma koncern som SFS behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter till lämpliga samarbetspartner inom olika branscher som Förlag, Insamling, Spel och Lotteri, Säkerhet, Skönhet och Hälsa, Konfektion, Bank & Finans, Hus & Hem, Försäkring, Energi, Telecom, Resor, Sport & Fritid, Fordon, som ger Dig möjlighet att ta del av bra erbjudanden. Du kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke.

Så här används dina personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

För att säkerställa att vi kommer att behandla Dina personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även efter att GDPR träder i kraft har vi genomfört en kartläggning och på andra sätt anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen, till exempel för att kunna uppfylla de nya rättigheter Du har enligt GDPR. Vi har även sett över och förbättrat våra rutiner för att vi skall kunna radera Dina uppgifter när de inte längre behövs och så att vi inte sparar fler uppgifter om Dig än vad vi behöver.

Vilka personuppgifter vi behandlar vi om Dig och varför?
Ditt personnummer behandlas av SFS för att på ett säkert sätt kunna identifiera att Du är korrekt mottagare av meddelanden från SFS. Ditt personnummer behandlas även för säker identifiering.

Din e-postadress behandlas för att SFS ska kunna skicka meddelanden till Dig i enlighet med de tjänster Du har hos SFS, samt för att skicka information till Dig gällande de av SFS tjänster som Du använder.

Det är nödvändigt utifrån ett säkerhetsperspektiv för SFS att få tillgång både till Din e-postadress och Ditt mobiltelefonnummer för att i möjligaste mån garantera att Du får den information våra tjänster utlovar.

Ditt namn behandlas för att vi ska kunna leverera, fakturera och avisera SFS tjänster samt för att höja säkerheten i tjänsten, t.ex. för genomförande av kontrollfrågor och andra säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att Du är Du.

Din adress behandlas för att vi ska kunna leverera, fakturera och avisera SFS tjänster.

Din IP-adress behandlas av SFS för att kunna genomföra erforderliga felsökningar, motverka intrång och incidenter.

Så här länge kommer Dina personuppgifter att sparas
SFS är skyldigt att på eget bevåg ta bort personuppgifterna när de inte längre behövs för att uppnå de angivna syftena. Tiden för lagring varierar därför. Nedan beskrivs hur SFS hanterar lagringstider utifrån respektive huvudsakligt syfte.

Personuppgifter som har samlats för att administrera kundförhållandet sparas i 12 månader efter att kundrelationen upphör och parternas mellanhavanden slutligen har reglerats, eller vid den tidigare tidpunkt som uppgifterna blivit inaktuella för ändamålet.

Uppgifter som samlats in för att utveckla, analysera och marknadsföra SFS verksamhet sparas under en tid om 3 månader efter den sista kontakten. Om Du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Med oss är Du trygg – vi skyddar alltid Dina personuppgifter
SFS är alltid skyldiga att skydda personuppgifter även om vi låter en extern part utföra behandlingen för att kunna uppnå vårt syfte eller för att vi är skyldiga enligt lag.

Vi är också noga med att begränsa spridningen av personuppgifter internt hos SFS på så vis att endast de medarbetare som behöver se personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter faktiskt har tillgång till dem.

Vidare ser vi till att våra IT-system och andra platser där vi lagrar personuppgifter skyddas mot att obehöriga personer ska kunna komma åt informationen, exempelvis genom brandväggar, virusskydd, höga lösenordskrav, loggning i system och så vidare.

När vi behöver överföra personuppgifter mellan oss och en part utanför vår miljö ser vi till att använda ett säkert överföringssätt.

Slutligen ser vi till att säkerhetskopiera våra system och register för att undvika att viktig information om Dig förloras.

Du har kontrollen över dina personuppgifter – det här är Dina rättigheter
När SFS behandlar Dina personuppgifter har Du ett antal lagstadgade rättigheter. Vilka dessa är anges nedan. Du kan utöva Dina rättigheter genom att kontakta oss via telefon 031-780 74 00 eller maila till info@sfsakerhet.se.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Dig, ett så kallat registerutdrag, oavsett hur dessa samlats in. Om Du vill ha sådan information ska Du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av Dig per post till Svensk Företagssäkerhet AB, Box 12116, 402 42 Göteborg. Den kan alltså inte skickas per e-post.

SFS vill säkerställa att Dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter Du lämnat till oss förändras, t.ex. om Du ändrar Din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter vänligen lämna oss korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@sfsakerhet.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direktmarknadsföring om Du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling? Så här lämnar du klagomål
Om Du är missnöjd med hur vi behandlar Dina personuppgifter kan Du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Deras kontaktuppgifter är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Här hittar du våra Allmänna Villkor för respektive tjänst.

Så här fungerar en Cookie
När Du besöker en webbplats sparas en liten textfil kallad ”cookie” eller ”kaka”. Syftet med den är att förenkla och förbättra användarupplevelsen av webbplatsen.

Key Code använder dessa två typer av cookies:

  1. Sessionscookie, som tillfälligt lagras i datorn då besökaren är inne på webbplatsen och som sedan försvinner när Du stänger din webbläsare.
  2. Varaktig cookie, som finns kvar på din dator tills den tas bort. Nästa gång Du besöker vår webbplats vet servern att Du varit där tidigare och kan göra anpassningar till detta.

Observera att en cookie bara skickas till den server som skapat den.

Om Du inte vill tillåta användandet av cookies kan Du ändra inställning i din webbläsare. Väljer Du att inte samtycka till användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats inte att fungera fullt ut.

Post- och Telestyrelsen kan Du läsa mer om cookies och regelverket kring det.